სოციალური საწარმო 'მწვანე საჩუქარი'ს საქმიანობა და მიზნები


გარემოზე მზრუნველი ორგანიზაციების ეფექტური საქმიანობა, ხშირად ფართო მასების ყურადღების მიღმა რჩება, ჩვენმა მოქალაქეებმა არც კი იციან, რომ გარკვეული ჯგუფები თავდაუზოგავად შრომობენ ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის.ანა ბერიძე - დანდის უნივერსიტეტის გარემოს სამართლის მაგისტრი და ააიპ “მწვანე საჩუქარი”-ს გარემოსდაცვითი და სოციალური პროექტების მენეჯერია, ინტერვიუში ის, არამხოლოდ ორგანიზაციის საქმიანობაზე, არამედ მსოფლიოში არსებულ პრობლემებზე და მათი მოგვარების გზებზეც გვესაუბრა.

სოციალური საწარმო “მწვანე საჩუქარი”-ს მიზანია საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და გარემოს დაცვა, ნარჩენების მართვის პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების გზით. აგრეთვე მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

მწვანე საჩუქარი”-ს ძირითადი საქმიანობებია – საზოგადოებაში გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, ნარჩენების დახარისხებისა და შეგროვების კულტურის დანერგვა; გარემოს დაცვითი საგანმანათლებლო აქტივობების, ტრენინგების, ღონისძიებების ორგანიზება და გარემოს დაცვის პოპულარიზაცია.

სოციალური საწარმო "მწვანე საჩუქარი", რომლის მთავარი მიზანი ქვეყნის შიგნით არსებული ორი სოციალური პრობლემის – ქაღალდის გადამუშვების დაბალი კულტურის და მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების დაბალი პროცენტულობის, თანაკვეთით შექმნილი ურთიერთშემავსებელი ჯაჭვის შექმნაა. სოციალური საწარმოს ძირითადი საქმიანობაა – ქაღალდის შეგროვება, მისი გადამუშავება და აღდგენილი ქაღალდით ახალი პროდუქტის წარმოება.- დღეს მსოფლიოს ეკოლოგიური პრობლემები აწუხებს, ეს კი პოლიეთილენის მასიური მოხმარების ბრალია.

საინტერესოა, რა სიტუაციაა ჩვენს ქვეყანაში და როგორ შეგვიძლია ამ გლობალური პრობლემის მოგვარება?გარემოს სხვადასხვა სახის პლასტიკის ნარჩენებით დაბინძურება თანამედროვე მსოფლიოსთვის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გამოწვევას წარმოადგნეს. ბუნებაში ნარჩენის სახით მოხვედრილი პლასტიკი უარყოფით გავლენას ახდენს არსებულ ეკო-სისტემებსა და ადამიანის კეთილდღეობაზე. მაგალითად, ხშირად ფატალურად სრულდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ფრინველები, ცხოველები თუ ზღვის ბინადრები პლასტიკის ნარჩენებს საკვებად იყენებენ ან ებმებიან მათში და თავის დაღწევას ვეღარ ახერხებენ; პლასტიკით დაბიძნურების გამო, ასევე, იკარგება რეკრეაციული ზონები, ზიანდება ტურიზმი და სხვ.

გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის მონაცემების მიხედვით, 1950-იანი წლებიდან დღემდე ჯამში კაცობრიობამ დაახლოებით 8,3 მილიარდი ტონა პლასტიკი აწარმოვა, რომლის 60%-იც პირდაპირ ბუნებაში ან ნაგავსაყრელებზე მოხვდა. ამავე მონაცემების მიხედვით, დღესდღეობით მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 300 მილიონი ტონა პლასტიკის ნარჩენი გროვდება, მათგან 8 მილიონი ტონა ნარჩენი კი უშუალოდ ოკეანეებში ხვდება. ივარაუდება, რომ თუ ეს ასე გაგრძელდა, 2050 წლისთვის ოკეანეებში უფრო მეტი პლასტიკის ნარჩენი იქნება, ვიდრე თევზი, რაც, თავის მხრივ, საფრთხეს შეუქმნის ადამიანს, რომლისთვისაც საკვების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს სწორედ ოკეანეები და მასში არსებული თევზი წარმოადგენს.


- უკვე ცნობილ